Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Nye regler gjør det enklere å stoppe piratkopier

Fra 1. juli 2021 vil nye regler i forenkle og effektivisere tollernes kontroll av varer som gjør inngrep i varemerker, design eller patenter. Dette øker mulighetene for å bekjempe ulovlig handel med piratkopier og varemerkeforfalskninger.
To tollere sjekker innholdet i en pappeske i en postterminal.
Endringer regelverket gjør det enklere for tollere å stoppe piratkopier ved grensen. Foto: Tolletaten

Etter de nye reglene er det nå mulig å søke Tolletaten om bistand til å holde tilbake varer som krenker immaterielle rettigheter eller visse rettigheter etter markedsføringsloven. Fremgangsmåte for ødeleggelse av varer er også forenklet.

Tollmyndighetene skal også kunne stanse sendinger til private. Dette øker mulighetene for å bekjempe ulovlig handel med piratkopier og varemerkeforfalskninger.

Formålet med regelendringene er å bringe de norske reglene på nivå med EUs regler og styrke rettighetshavernes stilling.

Hvis du mistenker at dine immaterieller rettigheter er krenket, kan du sende en søknad om bistand til Tolletaten.

Oppdatering januar 2023: Ny vareførselslov og tollavgiftslov

Lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven) ble vedtatt av Stortinget 8. mars 2022 og trådte i kraft fra 1. januar 2023. De to lovene erstatter dagens lov om toll- og vareførsel (tolloven).

Du finner reglene om søknad om tilbakehold av varer som gjør inngrep i immaterialrettigheter i vareførselsloven kapittel 10