Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Spill og software

De fleste er klar over at det ikke er lov å laste ned dataspill og dataprogrammer (software) som ulovlig er lagt ut på internett. Men hva er egentlig ulovlig nedlasting?

Rettighetshaveren har enerett til kopiering og til å gjøre sitt verk tilgjengelig for andre. Dette gjelder også ved hjelp av moderne teknologi, slik som digital kopiering og tilgjengeliggjøring på internett. Åndsverk i digital form har altså like sterk rettslig beskyttelse som åndsverk i analog form.

Distribusjon av opphavsrettsbeskyttede dataspill og dataprogrammer på nett uten rettighetshavernes samtykke kan skje på ulike måter. Ulovlig fildeling kan betegnes som en av hovedformene for formidling av slikt innhold.

Hva er ulovlig fildeling?

Med ulovlig fildeling menes opplasting og/eller nedlasting av rettighetsbeskyttet materiale til eller fra Internett uten rettighetshavernes samtykke. Slik aktivitet er klart forbudt etter åndsverkloven – opplasting innebærer tilgjengeliggjøring for andre (allmennheten), mens nedlasting av opphavsrettsbeskyttet innhold innebærer kopiering (eksemplarfremstilling). Begge deler faller inn under rettighetshavernes enerett.

Ved fildeling vil det ikke alltid være noe skarpt skille mellom opplasting og nedlasting. I fildelingsnettverk kan det være en forutsetning for å kopiere materiale fra andre at en stiller sitt eget materiale tilgjengelig. Bruk av slike nettverk kan altså medføre at man også foretar ulovlig opplasting, selv om intensjonen kun var nedlasting.

Er det lov å laste ned dataspill og software til privat bruk?

For dataspill og dataprogrammer (software) er det ikke adgang til å lage kopier til privat bruk. Dette betyr at lovlig nedlasting bare kan skje dersom dataspillet eller dataprogrammet er lagt ut på internett til fri benyttelse med rettighetshaverens samtykke. Programmene kan for eksempel være merket med lisenser som nærmere beskriver hva slags bruk som rettighetshaveren har godtatt.

E-bøker og lydbøker

De fleste er klar over at det ikke er lov å laste ned e-bøker og lydbøker som ulovlig er lagt ut på internett. Men hva er egentlig ulovlig nedlasting?

Rettighetshaveren har enerett til kopiering og til å gjøre sitt verk tilgjengelig for andre. Dette gjelder også ved hjelp av moderne teknologi, slik som digital kopiering og tilgjengeliggjøring på internett. Åndsverk i digital form har altså like sterk rettslig beskyttelse som åndsverk i analog form.

Distribusjon av opphavsrettslig beskyttede e-bøker og lydbøker på nett uten rettighetshavernes samtykke kan skje på ulike måter.

Ulovlig fildeling kan betegnes som en av hovedformene for nettkrenkelser, i tillegg til ulovlige strømmetjenester som den siste tiden har blitt mer utbredt.

Hva er ulovlig fildeling?

Med ulovlig fildeling mener vi opplasting og/eller nedlasting av rettighetsbeskyttet materiale til eller fra internett uten rettighetshavernes samtykke. Slik aktivitet er klart forbudt etter åndsverkloven – opplasting innebærer tilgjengeliggjøring for andre (allmennheten), mens nedlasting av opphavsrettsbeskyttet innhold innebærer kopiering (eksemplarfremstilling). Begge deler faller inn under rettighetshavernes enerett.

Ved fildeling vil det ikke alltid være noe skarpt skille mellom opplasting og nedlasting. I fildelingsnettverk kan det være en forutsetning for å kopiere materiale fra andre at en stiller sitt eget materiale tilgjengelig. Bruk av slike nettverk kan altså medføre at man også foretar ulovlig opplasting, selv om intensjonen kun var nedlasting.

Du kan ikke benytte adgangen i åndsverkloven til å kopiere e-bøker og lydbøker til privat bruk dersom innholdet er lagt ut ulovlig.

Strømming (streaming)

Strømming (streaming) betyr at innholdet overføres til brukeren uten at det lagres en varig kopi lokalt hos brukeren. Det finnes flere tilbud av lovlige strømmetjenester som har blitt godt mottatt blant brukerne, spesielt på musikk- og TV-/filmområdet.

Men i konkurranse med de lovlige tilbudene er det også aktører som gjennom strømmetjenester distribuerer ulovlig innhold. Etter åndsverkloven er det ikke tillatt å laste opp (tilggjengeliggjøre) lydbøker til slike sider, hvis rettighetshaveren ikke har gitt tillatelse til dette.

Siden det ved strømming ikke lagres en varig kopi lokalt hos brukeren, vil det heller ikke skje en kopiering (eksemplarfremstilling) som omfattes av eneretten. Som hovedregel vil den enkelte internettbruker som strømmer et verk til sin datamaskin, ikke gjøre noe ulovlig selv om verket er lagt ut uten rettighetshavers samtykke. Men fra denne hovedregelen er det et viktig unntak. Det er forbudt å strømme åndsverk som åpenbart er lagt ut ulovlig dersom bruk fra den ulovlige kilden er egnet til å skade rettighetshavernes økonomiske interesser i vesentlig grad. Typisk vil dette omfatte strømming fra gratistjenester hvor det tilbys store mengder attraktivt innhold - som det ikke kan være tvil om at er gjort tilgjengelig uten rettighetshavers samtykke.

Det vil også være et brudd på åndsverkloven hvis du med hjelp av tekniske metoder fremstiller en varig kopi av strømmen.

Nye ulovlige tjenester

Enkelte nye ulovlige tjenester bruker en teknologi (BitTorrent-protokollen) som ligner på vanlig strømming, men som innebærer at brukeren også er med på å dele innholdet videre. Brukeren blir med dette en såkalt seeder for andre som bruker tjenesten. Denne handlingen vil være en tilgjengeliggjøring for allmennheten, som er forbudt etter åndsverkloven dersom rettighetshaveren ikke har samtykket. Bruken av slike tjenester vil dermed være ulovlig.

For den enkelte bruker kan det noen ganger være vanskelig å vite hvordan tjenesten teknisk fungerer. Det kan ikke utelukkes at brukeren deler innholdet videre uten å være klar over det selv. For å være på den trygge siden, anbefaler vi derfor bruk av lovlige tjenester.

 

Om ulovlig nedlasting av software

Visste du at....

Tekniske analyser av 206 datamaskiner med piratkopiert programvare har vist at 61% av disse maskinene har virus. (Kilde, UK IP Crime Highlight Report 2013/2014).

Sist oppdatert: 22. mars 2019