Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Håndhevelse av din bedrifts rettigheter på internett

Hva kan jeg gjøre hvis jeg oppdager misbruk av min bedrifts opphavsrettigheter på internett? Det kan dreie seg om ulovlig deling av opphavsrettslig beskyttet musikk, bilder, film eller liknende.

Skal krenkelser av immaterielle rettigheter på internett forfølges strafferettslig eller sivilrettslig?

Overtredelse av åndsverkloven kan i utgangspunktet forfølges både strafferettslig og sivilrettslig.

Hvis du ønsker at krenkelsen skal forfølges strafferettslig, må du politianmelde forholdet.

Åndsverkloven gir imidlertid privatrettslige rettigheter som kan håndheves av dem som får sine rettigheter krenket. Sivilrettslig håndheving er lovens hovedspor.

Lagring av IP-adresser

Et første skritt ved sivilrettslig håndheving av opphavsretten ved krenkelser i form av opp- og nedlasting på internett kan være å registrere og lagre IP-adressen som er benyttet ved krenkelsen. IP-adresser er i åpne nettverk fritt tilgjengelig informasjon, men registering og lagring av slike adresser innebærer etter personopplysningsloven behandling av personopplysninger. Slik aktivitet krever derfor at du sender melding til Datatilsynet, som kan føre kontroll med hvordan behandlingen av personopplysningene gjennomføres.

For å kunne forfølge slike krenkelser, er det ikke tilstrekkelig å ha informasjon om selve IP-adressen som er benyttet. Det er også behov for informasjon om hvilken abonnent som kan knyttes til den aktuelle IP-adressen. Domstolen kan etter en interesseavveining pålegge internettilbyderen å utlevere disse opplysningene. For at tilbyderen skal kunne pålegges å utlevere opplysningene, må domstolen finne at hensynene som taler for utlevering veier tyngre enn hensynet til taushetsplikten. Ved vurderingen skal retten avveie hensynet til abonnenten mot rettighetshaverens interesse i å få tilgang til opplysningene, sett hen til krenkelsens grovhet, omfang og skadevirkninger.

Kontakt nettstedet

Hvis du ønsker å få fjernet ulovlig innhold som allerede er lagt ut på internett, kan du kontakte nettstedet som publiserer det ulovlige innholdet med krav om at krenkelsene skal opphøre. I en del tilfeller vil det imidlertid være vanskelig å bringe slike krenkelser til opphør gjennom krav mot nettstedet. Dette kan særlig gjelde når nettstedet er etablert i utlandet.

Domstolen kan pålegge internetttilbydere å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til nettsteder som krenker opphavsretten

Åndsverkloven gir rettighetshaverne adgang til å begjære at domstolen kan pålegge internettilbydere å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til nettsteder som i stort omfang gjør tilgjengelig innhold som åpenbart krenker opphavsretten. Ved vurderingen skal retten avveie interessene som tilsier at tilgangen til nettstedet skal hindres eller vanskeliggjøres mot andre interesser som berøres av et slikt pålegg, herunder interessene til den pålegget retter seg mot og innehaveren av nettstedet, og hensynet til informasjons- og ytringsfriheten. Bestemmelsen er forbeholdt de mer alvorlige tilfellene av opphavsrettskrenkelser på Internett og skal ifølge forarbeidene til loven brukes med varsomhet.

Melding til datatilsynet

Visste du at....

Hvis du som rettighetshaver skal overvåke piratkopiering eller fildeling på Internett, må du sende melding til Datatilsynet om at du skal behandle personopplysninger. Les mer på datatilsynet.no

Sist oppdatert: 26. mars 2015