Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Studie av små og mellomstore bedrifter i Europa - kunnskap om og bruk av immaterielle rettigheter

Hele 99% av virksomhetene i EU er små og mellomstore bedrifter, såkalte SMBer. Dette tallet er tilsvarende som i Norge. Men svært få av SMBene benytter seg av immaterielle rettigheter (IPR) for å beskytte sine verdier.

I 2016 publiserte EU Obervatoriet et studie der de kartla SMBer holdninger til og bruk av IPR. Nå er blitt gjennomført en oppfølgingsstudie for å se på utviklingstrekk de siste tre årene. 8300 bedrifter fra ulike EU-land er intervjuet.

Et av hovedfunenne er at SMBer ofte ser på IPR som en kostnad snarere enn en investering, og at de har vansker med å se verdien av slike rettigheter. Studien avdekker også at mange små og mellomstore bedrifter har en manglende forståelse for hvordan de kan utnytte potensialet som ligger i immaterielle rettigheter i deres bedrift. Dette til tross for at studier viser at virksomheter som har immaterielle rettigheter er mer innovative enn de som ikke benytter seg av rettighetsbeskyttelse.

De som benytter seg av IPR-systemet gjør det for å beskytte seg mot kopiering (59%), for å få større rettslig forutsigbarhet og for å øke omdømme og verdien av virksomehten. Av de som sier at de har registrert rettigheter, mener 54% at dette har en positiv innvirkning på bedriften, fordi virksomheten får større torverdighet og muligheter i nye markeder.

Bedriftene som oppgir at de ikke har registrert rettigheter sier at de mangler kunnskap om IPR generelt, og om fordelene de kan oppnå. Fra 2016 til 2019 har dette tallet økt fra 25% til 38%. 61% av de som ikke benytter seg av IPR sier de ville vurdert registrering dersom de visste mer om det.

Mange er redde for kopiering men gjør ingenting for å hindre at det skjer

Et flertall av de små og mellomstore virksomhetene er redde for å bli piratkopiert, men 29% overvåker ikke markedet eller konkurrenter for å avdekke om de blir kopiert.

For de som følger med på om noen krenker deres immaterielle rettigheter, svarer 22% at de har en ansatt eller en enhet i virksomheten som har dette som oppgave, og de bruker også tilbakemeldinger fra kunder som en indikator (20%).

Det har vært en nedgang i SMBer som har opplevd å få immaterialrettighetene sione krenket de siste tre årene.

SME Scoreboard 2019 og 2016 finner du på nettsidene til EUIPO

 

Sist oppdatert: 14. januar 2020