Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

EU-statistikk over beslaglagte piratkopier i 2015

I 2015 ble mer enn 40 millioner produkter mistenkt for å være piratkopier stoppet av tollmyndighetene ved EUs yttergrense. Dette viser at trenden med at enorme mengder piratkopier ankommer europeiske land fortsetter.

Piratkopierte sigaretter topper listen og står for 27% av de beslaglagte varene. Verdt å merke seg er at 25,8% av de beslaglagte varene er piratkopier som kan utgjøre en alvorlig helse og sikkerhetsmessig risiko for forbrukerne. Dette er ulovlige kopiprodukter, som er produsert utenfor alminnelig myndighetskontroll, for eksempel matvarer, kosmetikk, elektriske husholdningsprodukter, leketøy ol.

Mens det har vært en betydelig nedgang i produkter som hører inn under kategoriene alkoholholdig- og ikke-alkoholholdig drikke, sko, smykker, CD/DVD og medisiner, har det på den annen side vært en betydelig økning i de følgende produktkategoriene: Matvarer, kroppspleieprodukter, solbriller, vesker, blekkpatroner, bildeler, kontorrekvisita, lightere og etiketter.

Kina fremdeles det største opprinnelseslandet for piratkopier

Hele 41% av de tilbakeholdte produktene kommer fra Kina. Deretter kommer Montenegro, Hong Kong, Malaysia og Benin som de største opprinnelseslandene. Mexico utpeker seg som landet som det kommer mest forfalsket alkohol fra, mens det kommer flest andre typer falske drikkevarer fra Marokko.

Flest piratkopier ankommer fremdeles EU som små postforsendelser

Selv om antall beslag fra postforsendelser gikk ned med 20% fra 2014, er post fremdeles den største transportmetoden for piratkopier. 77% av beslagene er varer som ble sendt per post.

Tilbakeholdelse og destruksjon av piratkopier ved grensen i EU

I mer enn 91% av sakene hvor produktene ble holdt tilbake av tollmyndighetene ble produktene enten destruert, eller det ble innledet en rettsak for å fastslå om det var skjedd en krenkelse av immaterialrettighetene. Dette kan skyldes regelverket med forenklet prosedyre for småforsendelser som ble innført i EU i 2014.

I EU trådte nemlig et nytt tollregelverk i kraft i januar 2014. Eierne av varemerker eller andre immaterialrettigheter kan formelt be tollmyndighetene om assistanse ved å oppgi visse typer informasjon om sin virksomhet og de ekte produktene. Hvis tollmyndighetene godkjenner søknaden trer den i kraft for ett år av gangen. Søknaden kan deretter fornyes.

Når tollmyndighetene deretter identifiserer varer som de mistenker krenker aktuelle varemerker eller andre rettigheter som omfattes av søknader om assistanse, kan de tilbakeholde varene.

Tollmyndighetene tar deretter kontakt med den som har bestilt varen, samt rettighetshaveren. Begge parter får anledning til å inspisere varene, og kan eventuelt få utlevert eksemplarer til analyse.

Videre tilbakeholdelse og destruksjon av varene krever samtykke fra begge parter (rettighetshaver og bestiller av varene), samt at rettighetshavers skriftlig bekrefter at det dreier seg om piratkopier. Hvis bestiller av varene ikke svarer innen en gitt frist anses dette som samtykke.

Forenklet prosedyre for småforsendelser

Med det nye regelverket ble det også innført en forenklet prosedyre for destruksjon av småforsendelser, der rettighetshaver ikke blir informert om det enkelte tilfellet, men der destruksjonen skjer for rettighetshavers regning.

Visse vilkår må være oppfylt før den forenklede prosedyren kan benyttes av tolletaten:

  • Varene må mistenkes å være piratkopier
  • Varene er ikke lett forgjengelige (f.eks. mat)
  • Det foreligger en gyldig «Søknad om assistanse» fra rettighetshaver som dekker de aktuelle varene
  • Rettighetshaver har bedt om at forenklet prosedyre skal benyttes
  • Varene kommer i småforsendelse, det vil si post- og ekspress forsendelser som inneholder tre eller mindre enheter og veier under 2 kg.

Hvis disse vilkårene er oppfylt vil tollmyndigheten tilbakeholde varene og informere bestiller om at de har til hensikt å destruere varene, med mindre bestiller motsetter seg destruksjon. Rettighetshaver informeres ikke på dette stadiet.

Bestilleren av varene får en frist på 10 dager til å komme med deres forklaring, samt at de får informasjon om hva som skjer dersom de ikke svarer på henvendelsen.

Hvis de mottar samtykke anser de varene som beslaglagt og destruerer.

Hvis bestilleren unnlater å svare kan tollmyndighetene vurdere dette som et samtykke til beslag og destruksjon.

Destruksjonen foregår under kontroll av tollmyndighetene, men på rettighetshavers ansvar.

Skilles det på om importen er til privat eller kommersiell bruk?

Det er verdt å merke seg at tollmyndighetene ikke har anledning til å benytte slik forenklet prosedyre hvis de finner piratkopier i en persons personlige bagasje, så lenge produktet er til privat bruk.

Dette unntaket om privat bruk gjelder imidlertid ikke hvis varen er bestilt per post. Hvis de øvrige vilkårene om forenklet prosedyre for småforsendelse er oppfylt, kan tollmyndighetene beslaglegge varen, eller varene, til tross for at det er en privatperson som har bestilt noe til eget bruk.

Sist oppdatert: 8. februar 2017