Toggle mobile menu

Om Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Lenke til Justis- og beredskapsdepartementets nettsider

Innenfor området «lovarbeid» har Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling en sentral oppgave i å bidra til å sikre kvalitet i lovgivningen.  Alle lovforslag med unntak av skattelovforslag skal forelegges avdelingen for lovteknisk gjennomgåelse. Avdelingen bistår andre departementer i deres lovarbeid.

Lovavdelingen har fagansvaret for en rekke rettsområder, inkludert lovgivningen om industrielt rettsvern. Avdelingen bidrar til økt beskyttelse og lovlig utnyttelse av immaterialrettigheter, blant annet ved å sørge for at regelverket vårt gir ønskede og gode løsninger for å hindre uønsket bruk i strid med tildelte industrielle rettigheter. Lovgivningen ble senest i 2013 endret for å styrke rettighetshaveres mulighet til å håndheve sine rettigheter, blant annet på bakgrunn av økt omfang av piratkopiering og varemerkeforfalskning. Dagens regelverk legger til rette for en mer effektiv bekjempelse av slik virksomhet.

Lovavdelingen vurderer kontinuerlig lovgivningen om industrielt rettsvern for å se til at den gir ønsket regulering og effekt. Som en del av dette arbeidet deltar avdelingen i internasjonale fora innenfor immaterialretten, herunder i regelverksutviklingsarbeid i EØS og i forhandlinger om internasjonale avtaler i blant annet WIPO.

 

 

Sist oppdatert: 19. januar 2015