Toggle mobile menu

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Lenke til Innovasjon Norges nettsider

Vi er en global organisasjon med representasjon i flere enn tretti land. I tillegg er vi representert i alle norske fylker. Selskapet er et særlovsselskap eid av landets fylkeskommuner og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og ulike regioners næringsmessige muligheter. Vårt formål er å realisere økt verdiskaping i norsk næringsliv. Varige konkurransefortrinn skapes når bedriften er økonomisk bærekraftig og samtidig tar ansvar for virksomhetens påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.

Vi er opptatt av at det finnes internasjonalt regelverk og standarder som sikrer immaterielle verdier og at det er mulig å håndheve disse effektivt.

Innovasjon Norge tilbyr rådgivning til gründere og SMB bedrifter i hvordan de best kan beskytte og utnytte sine immaterielle verdier i sin forretningsutvikling. Vi tilbyr også informasjon og rådgivingen knyttet til hvordan bedrifter kan beskytte seg mot piratkopiering og varemerkeforfalskning og om hvordan man kan håndtere parallellimport til Norge.

Vi deltar også i ulike EU- relaterte og andre internasjonale fora og arbeidsgrupper for å gjøre det enklere og mindre risikofylt for norske bedrifter å samhandle internasjonalt.

 

 

Sist oppdatert: 16. januar 2015