Toggle mobile menu

Kan bli ulovlig å strømme film - ny åndsverklov på høring

Forslag til ny åndsverklov ble sendt ut på høring 17. mars. Hvis den nye loven vedtas blir det ulovlig å strømme film fra åpenbart ulovlige kilder.
Ny_åndverklov_på_horing.png
Illustrasjon: iStock

Slik loven er i dag, anses det ikke å være et brudd på opphavsretten hvis en internettbruker strømmer for eksempel en film til datamaskinen sin, selv om verket er gjort tilgjengelig uten opphavsmannens samtykke.

Bakgrunnen for denne regelen er at det ikke skal være nødvendig for den enkelte internettbrukeren å ta stilling til om innholdet er ulovlig lagt ut eller ikke, og man ønsker å heller gå etter dem som legger ut det ulovlige innholdet.

I høringsnotatet fremhever Kulturdepartementet at dette fremdeles bør være hovedregelen. Departementet mener imidlertid at det bør gjøres unntak for denne regelen i situasjoner der det er åpenbart at åndsverk er gjort tilgjengelig på ulovlig vis, og at bruk fra den ulovlige kilden er egnet til å skade rettighetshavernes økonomiske interesser i vesentlig grad. Dette gjelder først og fremst film som er gjort tilgengelig på internett for strømming uten samtykke fra rettighetshaverne.

Kulturdepartementet skriver blant annet at «Brukere oppsøker slike ulovlige tilbud av film i den hensikten å se filmer gratis, selv om de er vel vitende om at filmene ulovlig er gjort tilgjengelig på internett – og at rettighetshaverne til filmene dermed kan miste vesentlige inntekter».

Nedlasting, og strømming fra ulovlige kilder som bruker såkalt Bit-torrent teknologi, er ulovlig etter nåværende åndsverklov. Det fremheves derfor at hensynet til teknologinøytralitet taler for at også strømming fra illegale kilder bør være ulovlig.

Gjennom de foreslåtte endringene i høringsnotatet skal åndsverkloven tilpasses en digital tid og forenkles og moderniseres for å bli lettere tilgjengelig for alle. Lovforslaget omfatter også nye regler som skal styrke rettighetene til skapende og utøvende kunstnere.

Høringsfrist 8. august 2016.

Forslaget til ny åndsverklov er publisert på regjeringen.no