Toggle mobile menu
Denne siden finnes ikke på nynorsk

Om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

DSB forvalter reglene om produktsikkerhet.

Lenke til DSBs nettsider og www.sikkerhverdag.no

Produktsikkerhet

På produktsikkerhetsområdet har DSB ansvaret for å forebygge at produkter setter helse, sikkerhet eller andre forhold vedrørende vern av samfunnsinteresser i skade. DSB har ansvar for produkter under produktkontrolloven og brann- og eksplosjonsvernloven. EØS-vareloven er også sentral i DSB sitt arbeid med produkter.

Tilsyn

DSB sørger hovedsakelig for at de kravene som stilles til de ulike produktene i regelverket etterleves ved tilsyn. Et tilsyn kan komme som følge av en bekymringsmelding fra publikum, eller etter opplysninger om en ulykke eller uhell. I tillegg gjør DSB tilsyn med markedsaktører av eget tiltak. DSB mottar videre meldinger gjennom RAPEX (EUs informasjonssystem om farlige produkter i Europa) og fra de ulike markedsaktørene når de har oppdaget risikoer ved sine produkter. DSB sørger i slike tilfeller å gi publikum og andre markedsaktører informasjon om risikoen ved produktene.

Samarbeid med tollmyndighetene

En annen viktig måte for DSB å forhindre at produkter som ikke oppfyller regelverket havner på markedet er gjennom tollmyndighetene som stanser produktene på grensen.

CE-merking

For flere av de varegruppene DSB har ansvar for stilles det krav til CE-merking. CE-merket er en måte for myndighetene å se at produktet oppfyller de kravene som stilles i regelverket. Forfalskede varer har ofte ikke vært vurdert opp imot de sikkerhetskravene som fremgår av regelverket, og kan derfor mangle CE-merket. Det er imidlertid ikke uvanlig at de som forfalsker varer også påfører produktene sine et CE-merke. I slike tilfeller vil dokumentasjonen om produktet kunne avsløre om de er vurdert opp imot gjeldende sikkerhetskrav.

Regelverk utviklet i EU/EØS

Regelverket på produktsikkerhetsområdet er i stor grad utviklet i EU/EØS. DSB følger derfor utviklingen av produktsikkerheten i Europa.

  

   

Sist oppdatert: 10. februar 2015