Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu
Denne siden finnes ikke på nynorsk

Mot piratkopiering internasjonalt

Mange offentlige organer, internasjonale organisasjoner og andre aktører har et særlig fokus på piratvirksomhet. Les mer om hvem som jobber med disse problemstillingene internasjonalt.

WIPO

WIPO (World Intellectual Property Organization) er den viktigste internasjonale organisasjonen innen immaterialrett, og administrerer de mest sentrale internasjonale konvensjonene innen immaterialrett.

Med basis i WIPOs strategimål om å bygge respekt for immaterialretten, har WIPO mange aktiviteter knyttet til håndheving. The Advisory Committee on Enforcement (ACE) er en spesielt dedikert komite opprettet til dette arbeidet. Det arrangeres i tillegg en rekke workshops og seminarer om håndheving hvor WIPO er en viktig tilrettelegger. 

EU-Observatoriet om inngrep i immaterielle rettigheter

EU-Observatoriet er et nettverk av eksperter fra offentlig og privat sektor som ble opprettet av EU-kommisjonen i april 2009. I 2012 ble ansvaret for Observatoriet overført til EUs design og varemerkeorganisasjon EUIPO som ligger i Alicante i Spania.  

Formålet med EU-Observatoriet er å bekjempe inngrep i immaterielle rettigheter gjennom å forbedre statistikk- og informasjonsgrunnlag, sørge for bedre og tettere samarbeid mellom offentlige myndigheter, forbrukere og næringsliv og bidra til bevisstgjøring om piratkopiering og varemerkeforfalskning.

EU-Observatoriet har ikke håndhevingsmyndighet men bringer interessenter med ulik faglig bakgrunn, erfaring og kunnskap sammen for å fremme immaterielle rettigheter og belyse de negative konsekvensene av inngrep for samfunnet og enkeltindividet.

Vi har valgt å bruke forkortelsen EU-Observatoriet på norsk. Det offisielle navnet på nettverket er The European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights.

OECD

I 2005 lanserte OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) et prosjekt for å beregne omfang og virkning av piratvirksomhet. OECD er i 2015 i gang med å utføre et nytt prosjekt for å beregne konsekvensene av piratvirksomhet i EU. OECDs arbeid på området er viktig for å understøtte ulike myndighetstiltak.

WHO

WHO (Verdens helseorganisasjon) har arbeidet mot forfalsket medisin og piratvirksomhet på medisinområdet siden 1985. I 2006 igangsatte WHO et program kalt “International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce” (IMPACT). IMPACT skal bygge koordinerte nettverk mellom land for å stanse produksjon, handel og salg av falsk medisin rundt om i verden.

Interpol

Politinettverket Interpol har som en av sine hovedoppgaver å etterforske organisert kriminell virksomhet. På grunn av den tette tilknytningen mellom immaterialretts-kriminalitet og organisert kriminalitet, gjorde Interpol krenking av immaterielle rettigheter til en prioritert oppgave i 2002.

Europol

Europol er EUs politinettverk. Europols hovedformål er å bidra til å oppnå et tryggere Europa ved å bistå EUs medlemsland i deres kamp mot alvorlig internasjonal kriminalitet og terrorisme. I 2013 ble bekjempelse av piratkopierte varer definert som et av Europols 7 fokusområder, sammen med blant annet narkotika og menneskehandel.

WCO

WCO (World Customs Organization) er et uavhengig samarbeidsorgan som har som mål å styrke tollmyndighetenes effektivitet. WCO representerer 179 tollmyndigheter rundt om i verden og er et globalt ressurssenter med høy ekspertise, blandt annet på problemstillinger knyttet til piratkopiering.

EU-kommisjonens ekspertgruppe om håndheving av immaterialrettigheter

EU-kommisjonen har i 2014 nedsatt en egen ekspertgruppe om håndheving av immaterialrettigehter. EØS-landene er gitt observatørstatus i gruppen.

Hensikten er at gruppen skal bidra til samarbeid mellom EU-landenes myndigheter og EU-kommisjonen på området. Gruppen skal også bidra til at EU-kommisjonens handlingsplan for håndheving av immaterialrettigheter, som ble vedtatt juli 2014, utvikles og implementeres i medlemslandene.

UNICRI, FNs institutt for kriminalitet og folkerett

UNICRI holder til i Roma og er et forskningsinstitutt med mål om å komme frem til en bedret politikk for forebygging av kriminalitet.

UNICRI forsker på to aspekter ved piratkopiering

  • Sammenhengen med organisert kriminalitet.
  • Helse- og sikkerhetsrisiko forbundet med piratkopierte produkter.

Fordi organiserte kriminelle i sterk og økende grad har involvert seg i handel med piratkopierte varer har UNICRI et eget program som arbeider med dette.

Videre har UNICRI et spesielt fokus på piratkopierte medisiner fordi falske medisiner utgjør en særlig risiko mot helse og sikkerhet.  

Interesseorganisasjoner og næringslivsinitiativer internasjonalt:

BASCAP ICC

I 2004 lanserte ICC (International Chamber of Commerce) et næringslivsbasert tiltak kalt BASCAP for å bekjempe piratkopiering og varemerkeforfalskning. BASCAP jobber for å mobilisere næringslivet til å ta opp kampen mot piratkopiering. BASCAP igangsetter initiativer og bevisstgjøringstiltak og er en ressurs og ekspertiseenhet på området.

GACG

GACG (Global Anti-Counterfeit Group) tar mål av seg til å være en paraplyorganisasjon som representerer interesseorganisasjoner, bransjeorganisasjoner, selskaper og privatpersoner innenfor industri, handel og tjenesteytende næringer. Deres nettsted har bl.a. oversikt over nasjonale medlemsorganisasjoner og en del aktiviteter. Organisasjonen har en norsk avdeling NACG (Norwegian Anti-Counterfeiting Group) med eget nettsted.

INTA

The International Trademark Association (INTA) er en internasjonal organisasjon dedikert til å støtte varemerkehaveres interesser. På deres nettsted finnes godt med informasjon om utfordringene knyttet til ulovlige etterligninger og piratkopier – da med varemerkeforfalskning som et viktig element.

IRACM

ICRAM, The international Institute of Research against Counterfeit Medicine holder til i Paris og ble opprettet I 2010. ICRAM er per i dag den eneste uavhengige internasjonale organisasjonen som utelukkende arbeider for å bekjempe piratkopiering og forfalskning av medisiner. Organisasjonen arbeider særlig med bevisstgjøringstiltak og undervisning. Det er legemiddelfirmaet Sanofi som står som initiativtaker bak instituttet.

Business Software Alliance (BSA)

Business Software Alliance (BSA) er en ideell bransjeforening som jobber med å fremme målene til programvareindustrien. BSA har hovedkvarter i Washington DC og er aktive i mer enn 80 land, også i Norge. BSA arbeider aktivt for å beskytte leverandørene av programvare mot piratkopiering. 

 

 

Sist oppdatert: 30. mars 2015