Toggle mobile menu
Denne siden finnes ikke på nynorsk

Forslag om lovendringer - styrket tollkontroll for piratkopier

Regjeringen fremmer i disse dager et lovforslag om tollmyndighetenes adgang til å holde tilbake og destruere piratkopierte varer.
toll_endringer_tolloven_1000.jpg
Foto: Toll

Tidligere kom piratkopier til Norge ofte i store kontainerlaster. I dag kommer en stor andel til landet som små postforsendelser kjøpt over internett. Ett av målene med lovforslaget er å skape like gode rammevilkår for norsk næringsliv til å stoppe piratkopier på grensen, som våre konkurrentland har.

EUs regelverk om tollkontroll som krenker immaterialerttigheter er ikke en del av EØS avtalen, og Norge deltar ikke i EUs tollunion. Lovforslaget vil bringe tollmyndighetenes kontroll med varer som krenker immaterialrettigheter på linje med regelverket i EU.

Piratkopier kan innebære helse og sikkerhetsrisiko

Et problem med piratkopier er at man ikke vet hvem som står bak, eller hva produktene inneholder. I og med at piratkopiering har spredde seg til også å gjelde alminnelige husholdningsprodukter, som for eksempel kosmetikk, mat- og drikkevarer, leker og elektronikk, er det viktig å beskytte forbrukerne mot piratkopier som kan utgjøre en helse- eller sikkerhetsmessig risiko. Det er også godt dokumentert at organiserte kriminelle står bak en stor andel av handelen med piratkopier.

Forslag til lovendringer

Det foreslås at fremgangsmåtene for destruksjon av piratkopier forenkles. For å holde varer tilbake i tollen i mer enn ti virkedager må rettighetshaver i dag gå til domstolen. Varer kan ikke destrueres med mindre mottaker uttrykkelig samtykker til det, eller det følger av dom. Det foreslås nå at tollmyndighetene kan holde varene tilbake utover ti virkedager uten at det er nødvendig å gå til domstolen. Ordningen skjer etter søknad fra rettighetshaver. Videre foreslås det at piratkopier kan destrueres etter en forenklet prosedyre, i de tilfellene der varemottaker ikke svarer på varsel fra tollmyndighetene.

Videre foreslås det en egen ordning for småforsendelser for å begrense innførsel av piratkopier kjøpt på internett. Forslaget går ut på at tollmyndighetene kan stoppe piratkopier som kommer som små postforsendelser til privatpersoner, hvis avsenderen som har sendt varen til Norge opptrer i næring. Privatpersoner vil risikere at varen ikke utleveres men i stedet blir destruert, men det vil ikke kunne rettes andre sanksjoner mot privatpersoner.

For å bringe regelverket i samsvar med EU regelverket foreslås det også at tollmyndighetene kan holde tilbake piratkopier som bare passerer Norge, det vil si varer i transitt.

Les pressemeldingen fra Justis og beredskapsdepatementet 

Les informasjon om høringsforslaget på nettsidene til Justis- og beredskapsdepartementet