Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Kartlegging av tilbudet om IPR-forsikringer i Europa

I forbindelse med et prosjekt om økt bruk av IPR-beskyttelse, særlig blant små og mellomstore virksomheter, oppfordrer EU-kommisjonen til bruk av IPR forsikring for å gjøre virksomhetene bedre i stand til å håndheve rettighetene sine.

I den forbindelse har EUIPO, på oppdrag fra EU-kommisjonen, utarbeidet en rapport for å kartlegge IPR-forsikringstilbudet som allerede eksisterer i europeiske land per 2018.

Hvorfor IPR-forsikring?

Mange virksomheter vegrer seg for å registrere og beskytte sine immaterielle verdier fordi de vet at det kan være kostnadskrevende å forsvare og håndheve dem.

Rettstvistforsikring, også kalt IPR-forsikring, kan redusere kostnadsrisikoen betraktelig hvis man må ut med store beløp til advokatutgifter, rettssak eller erstatning.

Særlig for små og mellomstore virksomheter kan det være viktig å skape finansiell jevnbyrdighet overfor større virksomheter som har kapasitet til å kjøre langvarige rettslige prosesser.

Formålet med IPR-forsikring er derfor å minimere de kostnadene du kan få ved en rettstvist om immaterielle rettigheter, og gjøre det lettere for virksomheten din å forsvare seg eller hevde sin rett.

Norske virksomheter kan per juli 2018 benytte seg av forsikringstilbud fra ulike norske og skandinaviske tilbydere.
Du finner en liste over tilbydere av IPR-forsikring på nettstedet til Patentstyret.

Hva sier rapporten fra EUIPO?

Rapporten viser at det jevnt over finnes tilbud om IPR-forsikring i europeiske land, og at det er en viss bevissthet blant rettighetshaverne om at produktet finnes. Men foreløpig er ordningen med IPR-forsikring et nisjeprodukt som kun benyttes av et fåtall rettighetshavere.

Rapporten konkluderer derfor med at det er et stort behov for å øke bevisstheten om IPR-forsikringsordningene ytterligere, særlig blant små- og mellomstore virksomheter.

Kostnader anses for å være den største bøygen mot at flere benytter ordningen. Lavere forsikringspremier regnes for å være en nøkkelfaktor for å gjøre IPR-forsikringen med attraktive for rettighetshaverne.

Hvorvidt EUs planlagte enhetspatentet kommer til å øke bruken av IPR-forsikringer er fremdeles uklart. Et enhetspatent vil gjelde som én rettighet i alle EU-landene som deltar i ordningen, og norske bedrifter kan også benytte seg av ordningen. Enhetspatentet kan være en mulighet for forsikringsbransjen til å tilby sine produkter for et større geografisk område.

Rapporten: IP Litigation Insurance Landscape (rapporten ligger på nettsidene til EUIPO - European Union Intellectual Property Office)

 

Sist oppdatert: 19. juli 2018